Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu na czas pandemii koronawirusa

 

Procedury bezpieczeństwa
w Przedszkolu Integracyjnym Niepublicznym
Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha ┼Üwi─Ötego im. b┼é. O. Gwidona w Lublinie
w zwi─ůzku z zapobieganiem, przeciwdzia┼éaniem i zwalczaniem COVID - 19

 

Na podstawie:

Wytyczne przeciepidemiczne G┼éównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddzia┼éów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dzie─çmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pa┼ästwowej Inspekcji Sanitarnej (dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567

 

 

WYTYCZNE DLA RODZICÓW

·         Rodzice/ opiekunowie s─ů zobowi─ůzani zapozna─ç si─Ö i stosowa─ç si─Ö do niniejszej procedury.

·         Decyzj─Ö o przyj─Öciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor po uprzednim zg┼éoszeniu pisemnym rodzica i uzyskaniu zgody na pomiar temperatury cia┼éa dziecka.

·         Do przedszkola mo┼╝na przyprowadzi─ç dziecko bez objawów chorobowych.

·         Dziecko nie przynosi ze sob─ů do przedszkola i nie zabiera z przedszkola ┼╝adnych przedmiotów, zabawek, ksi─ů┼╝ek, napojów, po┼╝ywienia.

·         Rodzice/opiekunowie maj─ů obowi─ůzek przyprowadzania dziecka do przedszkola do godz. 8.45.

·         Rodzice/opiekunowie przyprowadzaj─ůcy/odbieraj─ůcy dziecko do/z przedszkola maj─ů obowi─ůzek zadbania o w┼éasn─ů ochron─Ö osobist─ů oraz o indywidualn─ů os┼éon─Ö nosa i ust dziecka, które uko┼äczy┼éo 4. rok ┼╝ycia.

·         Je┼╝eli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadza─ç dziecka do przedszkola.

·         W szatni jednocze┼Ťnie mo┼╝e przebywa─ç 3 rodziców. Pozosta┼ée osoby oczekuj─ů przed wej┼Ťciem do przedszkola.

·         Rodzice/opiekunowie przekazuj─ů/odbieraj─ů dziecko  w szatni od osoby dy┼╝uruj─ůcej. Nie wchodz─ů na teren przedszkola.

·         Rodzice/ opiekunowie zobowi─ůzani s─ů do niezw┼éocznego odebrania dziecka w przypadku poinformowania przez pracowników przedszkola o wyst─ůpienia u dziecka niepokoj─ůcych objawów chorobowych.

 

 

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

 

1.       Przedszkole zapewnia przestrze┼ä, która nie jest mniejsza ni┼╝ 4 ­ŁĹÜ2 na 1 dziecko i ka┼╝dego opiekuna, st─ůd w grupie mo┼╝e przebywa─ç maksymalnie 10- 11 dzieci i opiekun/2 opiekunów (w razie konieczno┼Ťci).

2.       Z sali usuni─Öte s─ů przedmioty, zabawki i sprz─Öty, których nie mo┼╝na skutecznie umy─ç, upra─ç lub zdezynfekowa─ç.

3.       Sale s─ů regularnie wietrzone.

4.       Do sali zaj─Ö─ç przyprowadza dziecko osoba dy┼╝uruj─ůca.

5.       Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i sta┼éej sali.

6.       Do grupy przyporz─ůdkowani s─ů ci sami opiekunowie/wychowawcy.

7.       Poszczególne grupy przedszkolne nie spotykaj─ů si─Ö ze sob─ů. Posi┼éki s─ů spo┼╝ywane z zachowaniem zmianowo┼Ťci grup.

8.       Dzieci korzystaj─ů z przedszkolnego placu zabaw z wy┼é─ůczeniem sprz─Ötu rekreacyjno- sportowego. Zabawa na placu odbywa si─Ö z zachowaniem zmianowo┼Ťci grup.

9.       Nie s─ů organizowane wyj┼Ťcia poza teren przedszkola.

10.   Zawieszone s─ů zaj─Öcia dodatkowe do odwo┼éania.

11.   Zaj─Öcia specjalistyczne odbywaj─ů si─Ö w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci.

 

12.   Opiekunowie w przedszkolu zachowuj─ů dystans spo┼éeczny mi─Ödzy sob─ů wynosz─ůcy min. 1,5 m.

13.   Personel kuchenny nie kontaktuje si─Ö z dzie─çmi i personelem opiekuj─ůcym si─Ö dzie─çmi.

14.   Rodzice i opiekunowie przyprowadzaj─ůcy/odbieraj─ůcy dzieci do/z przedszkola zachowuj─ů dystans spo┼éeczny w odniesieniu do pracowników, dzieci i ich rodziców min. 2 m.

15.   Ograniczone jest przebywanie osób trzecich do minimum z zachowaniem wszelkich ┼Ťrodków ostro┼╝no┼Ťci.

 

*

16.   W przedszkolu wyznaczone jest miejsce do odizolowania dziecka, które manifestuje, przejawia niepokoj─ůce objawy choroby.

 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 

17.   Przed wej┼Ťciem do budynku (od strony szatni i kuchni) umieszczony jest p┼éyn do dezynfekcji r─ůk z informacj─ů o obligatoryjnym dezynfekowaniu r─ůk przez osoby doros┼ée.

18.   Wszyscy pracownicy zobowi─ůzani s─ů do regularnego mycia r─ůk wod─ů z myd┼éem oraz dopilnowania, aby robi┼éy to dzieci, szczególnie po przyj┼Ťciu do przedszkola, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety.

19.   Po przyj┼Ťciu do przedszkola dziecko myje r─Öce pod kierunkiem wychowawcy.

20.   Pracownikom przedszkola zapewniono dost─Öp do ┼Ťrodków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne na usta i nos, r─Ökawice jednorazowe, a tak┼╝e fartuchy z d┼éugim r─Ökawem - do u┼╝ycia w razie konieczno┼Ťci).

21.   W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie musz─ů zakrywa─ç ust i nosa (nie chodz─ů  w maseczkach), je┼╝eli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw zdrowia b─ůd┼║ G┼éównego Inspektora Sanitarnego.

22.   W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono instrukcje dotycz─ůce mycia r─ůk, zdejmowania i zak┼éadania r─Ökawiczek, zdejmowania i zak┼éadania maseczki, a przy dozownikach z p┼éynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji r─ůk. Pracowników zapoznano
z tre┼Ťci─ů tych instrukcji.

23.   Prowadzony jest monitoring codziennych prac porz─ůdkowych, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem utrzymywania w czysto┼Ťci ci─ůgów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych - por─Öczy, klamek, w┼é─ůczników ┼Ťwiat┼éa, uchwytów, por─Öczy krzese┼é i powierzchni p┼éaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spo┼╝ywania posi┼éków. Toalety dezynfekowane s─ů na bie┼╝─ůco.

24.   Przeprowadzaj─ůc dezynfekcj─Ö, ┼Ťci┼Ťle przestrzega si─Ö zalece┼ä producenta znajduj─ůcych si─Ö na opakowaniu lub w karcie charakterystyki ┼Ťrodka dezynfekuj─ůcego. Przestrzegany jest czas niezb─Ödny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszcze┼ä, przedmiotów, tak, aby dzieci nie by┼éy nara┼╝one na wdychanie oparów ┼Ťrodków s┼éu┼╝─ůcych do dezynfekcji.

 

GASTRONOMIA

 

25.   Wprowadzono zasady szczególnej ostro┼╝no┼Ťci dotycz─ůce zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników: odleg┼éo┼Ť─ç stanowisk pracy lub ┼Ťrodki ochrony indywidualnej, zapewniono p┼éyny dezynfekcyjne do czyszczenia powierzchni i sprz─Ötów, wprowadzono obowi─ůzek mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowa┼ä produktów, sprz─Ötu kuchennego, naczy┼ä sto┼éowych oraz sztu─çców.

26.   Posi┼éki przygotowywane s─ů przy zachowaniu wszelkich niezb─Ödnych ┼Ťrodków ostro┼╝no┼Ťci.

27.   Posi┼éki spo┼╝ywane s─ů w jadalni. Obowi─ůzuje zmianowe wydawanie posi┼éków – do odwo┼éania.

28.   Ka┼╝dorazowo nast─Öpuje czyszczenie blatów sto┼éów i krzese┼é po ka┼╝dej grupie.

29.   Wielorazowe naczynia i sztu─çce zmywane s─ů w zmywarce w temperaturze min. 60ºC lub s─ů wyparzane.

 

POST─śPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKA┼╗ENIA

 

30.   W przedszkolu wyznaczone zosta┼éo miejsce do izolacji dziecka, u którego stwierdzono objawy chorobowe.

31.   Przygotowane zosta┼éy maseczki, r─Ökawiczki, fartuch ochronny oraz p┼éyn do dezynfekcji r─ůk dla osoby opiekuj─ůcej si─Ö dzieckiem z objawami chorobowymi.

32.   Pracownik, który zauwa┼╝y┼é objawy chorobowe u siebie, informuje o tym dyrektora lub osob─Ö  go zast─Öpuj─ůc─ů i przerywa prac─Ö.

33.   W przypadku wyst─ůpienia objawów chorobowych u dziecka dyrektor kontaktuje si─Ö telefonicznie z rodzicem /opiekunem dziecka i wzywa do niezw┼éocznego odbioru dziecka z placówki informuj─ůc o powodach.

34.   Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje si─Ö telefonicznie z rodzicami pozosta┼éych dzieci z grupy i informuje o zaistnia┼éej sytuacji.

35.   Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatow─ů Stacj─Ö Sanitarno-Epidemiologiczn─ů i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez ni─ů wydane.

36.   Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporz─ůdza list─Ö osób, z którymi osoba podejrzana o zaka┼╝enie mia┼éa kontakt, aby w razie potrzeby przekaza─ç j─ů Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

37.   Dyrektor na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmuj─ů decyzj─Ö odno┼Ťnie dalszych dzia┼éa┼ä w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zaka┼╝enia.

38.   W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zara┼╝eniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywa┼éa w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor niezw┼éocznie kontaktuje si─Ö z Powiatow─ů Stacj─ů Sanitarno-Epidemiologiczn─ů celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego post─Öpowania.

39.   W przypadku wyst─ůpienia niepokoj─ůcych objawów rodzice nie powinni przyprowadza─ç dziecka do przedszkola. Ich obowi─ůzkiem jest pozostawienie dziecka w domu i skontaktowanie si─Ö telefonicznie z Powiatow─ů Stacj─ů Sanitarno-Epidemiologiczn─ů w Lublinie.

40.   W przypadku wyst─ůpienia u dziecka niepokoj─ůcych objawów choroby  nale┼╝y natychmiast go odizolowa─ç od grupy (dziecko przebywa w miejscu izolacji pod opiek─ů opiekuna) i  powiadomi─ç Powiatow─ů Stacj─Ö Sanitarno-Epidemiologiczn─ů  w Lublinie i stosowa─ç si─Ö ┼Ťci┼Ťle do wydanych instrukcji i polece┼ä.

41.   Obszar, w którym porusza┼éo si─Ö dziecko, u którego podejrzewane jest zaka┼╝enie, nale┼╝y podda─ç gruntownemu sprz─ůtaniu i dezynfekcji w wyposa┼╝eniu ochronnym.

42.   Osoby podejrzane o zaka┼╝enie maj─ů obowi─ůzek stosowania si─Ö do wytycznych GIS dla osób maj─ůcych styczno┼Ť─ç z zaka┼╝onym dost─Öpnych na stronie gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl

 

Infolinia PSSE w Lublinie w sprawach zwi─ůzanych z sytuacj─ů epidemiczn─ů

 

Infolinia dla obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia +48 222 500 115

lub w pn. – pt. w godz. 07.30- 18.00 a w so/nd w godz. 10.00- 15.00

81 47 87 147

81 47 87 102

81 47 87 114

81 47 87 129

 

 

Procedury bezpiecze┼ästwa obowi─ůzuj─ů w przedszkolu od dnia 11 maja 2020 r. do czasu ich odwo┼éania.

 

 

 

ANEKS

 

do Procedur bezpieczeństwa
w Przedszkolu Integracyjnym Niepublicznym
Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha ┼Üwi─Ötego im. b┼é. O. Gwidona w Lublinie
w zwi─ůzku z zapobieganiem, przeciwdzia┼éaniem i zwalczaniem COVID - 19

 

 

 

Na podstawie:

Wytyczne przeciepidemiczne G┼éównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddzia┼éów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dzie─çmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pa┼ästwowej Inspekcji Sanitarnej (dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567

 

Zmianie ulega zapis w pkt.1 i otrzymuje brzmienie: Przedszkole zapewnia przestrze┼ä, która nie jest mniejsza ni┼╝ 3 ­ŁĹÜ2 na 1 dziecko i ka┼╝dego opiekuna, st─ůd w grupie mo┼╝e przebywa─ç maksymalnie 14-15 dzieci i opiekun/2 opiekunów (w razie konieczno┼Ťci). W uzasadnionych przypadkach za zgod─ů Organu Prowadz─ůcego mo┼╝na zwi─Ökszy─ç liczb─Ö dzieci – nie wi─Öcej ni┼╝ o 2.

 

 

Lublin, 08.06.2020

 

Projekt i wykonanie: Maciej Krupa