Rekrutacja

Rekrutacja dzieci do naszego przedszkola jest prowadzona od 1 marca do 22 marca.

 • Do przedszkola mogą uczęszczać  dzieci w wieku 3- 7 lat.
 • W szczegolnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 • W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia spacjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 • Harmonogram rekrutacji określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
 • Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, deklarując chęć edukacji przedszkolnej dziecka w przedszkolu, wypełniają Deklarację pozostania dziecka w przedszkolu i składają ją w kancelarii przedszkola w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
 • Rejestracja kandydatów do przedszkola odbywa się na podstawie Kart zapisu dziecka do przedszkola (po karty rodzice zgłaszają się osobiście do s. dyrektor).

Karty zapisu dziecka do przedszkola wydaje się od 1 do 22 marca
w godzinach pracy przedszkola.

 

 • Rodzice/opiekunowie prawni dzieci już uczęszczających do przedszkola otrzymują Deklarację kontynuacji edukacji dziecka w przedszkolu 

 

 • Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor.
 • W przypadku zgłoszeń Kart zapisu dziecka do przedszkola w liczbie przekracającej ilość miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną.
 • Komisja rekrutacyjna prowadzi rekrutację na wolne miejsca w przedszkolu.
 • Informacje na temat rekrutacji dostępne są na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, w tym lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

        Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci niepełnosprawne:

 

 • niesłyszące,
 • słabosłyszące,
 • słabowidzące,
 • z niepełnosprawnością ruchową,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,/1 - 3 dzieci w grupie/; decyzja należy do dyrektora,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, przy przyjmowaniu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola brane są pod uwagę dodatkowe kryteria:
 • przygotowanie placówki pod kątem organizacyjnym do przyjęcia dziecka z daną niepełnosprawnością/uwzględniając stopień samodzielności dziecka/,
 • kwalifikowanie do grupy dzieci o zróżnicowanych zaburzeniach rozwojowych, tak by umożliwić harmonijną pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczo-rewalidacyjną,
 • osiagnięcie przez dziecko niepełnosprawne takiego stopnia samodzielności i rozwoju społeczno-emocjonalnego, który umożliwia wspólpracę z innymi dziećmi i nauczycielami (ważne wcześniejsze uczestnictwo w terapii indywidualnej, przygotowujące do udziału w zajęciach grupowych),
 • bezpieczeństwo innych dzieci,
 • dzieci starsze niż trzyletnie.

  Kryteria pierwszeństwa w przyjmowaniu zdrowych dzieci do przedszkola: 
 • rodzeństwo absolwentów i dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola,
 • dzieci podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego
 • z rodzin wielodzietnych,
 • dzieci wychowywane przez samotną matkę lub ojca,
 • dzieci wychowywane przez rodzica niepełnosprawnego,
 • z rodzin zastępczych,
 • z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
 • z rodzin zagrożonych, niewydolnych wychowawczo,
 • dzieci z rodzin, które pragną wychowania dziecka w duchu religii katolickiej,
 • obojga rodziców pracujących.


Projekt i wykonanie: Maciej Krupa